प्रशासन
कुलसचिव

प्रो. सुकान्त बनिक

कुलसचिव (प्रभारी)

संपर्क-सूत्र :

दूरभाष सं: +91 381-2374803, 2379003(कार्यालय)

फैक्स : +91-381-2374802

ई-मेल: registrar[at]tripurauniv.in